History of Artsakh (Nagorno-Karabakh) — Chronology