Անգետ ուսուցիչը — Գլուխ 2, մաս 6. Յուրաքանչյուրի գործը