Անգետ ուսուցիչը — Գլուխ 2, մաս 5. Անգետի զորությունը