Անգետ ուսուցիչը — Գլուխ 2, մաս 4. Ուսուցիչը եվ Սոկրատը