Անգետ ուսուցիչը — Գլուխ 2, մաս 3. Կալիփսոն և փականագործը