Անգետ ուսուցիչը — Գլուխ 1, մաս 5. Զորության շրջանը